unicharm

Gentle care for life

 

ข้อมูลบริษัทดูรายละเอียด

บรรษัทภิบาล

เราผลักดัน "การบริหารองค์กรอย่างถูกต้อง"
และส่งเสริมความพยายามและทำให้โครงสร้างแข็งแกร่ง

ยูนิชาร์มกรุ๊ปผลักดันการบริหารงานที่ถูกต้อง ตามอุดมการณ์ของบริษัทที่ว่า "เราจะบริหารงาน
ตามความถูกต้อง และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ไปพร้อมๆ กับความรับผิดชอบต่อสังคม
และพัฒนากิจการงานให้รุ่งเรือง โดยทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขด้วย"

ในเดือนมิถุนายน ปี 1999 ระบบการดำเนินการของผู้บริหารได้เริ่มนำมาใช้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ
นั้นมีความรวดเร็ว และอำนาจหน้าที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2004 ได้เริ่มมีการใช้
"วิธีการบริหารงาน SAPS" ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับความสำเร็จ และความเคารพต่อผู้ที่วางแผน
การจัดการมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นการกำหนดเป้าหมายในการจัดการให้ชัดเจน โดยผลักดันระบบ
บริหารที่ "มุ่งเน้นการปฏิบัติงานและเวลาที่มีต่อประเด็นหรือปัญหาที่มีความสำคัญสูง" จากระบบนี้
ทำให้การบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกเหนือจากนี้ บริษัทได้มีการจัดการประชุมผู้บริหารทุกๆเดือน เพื่อเป็นการอภิปรายในประเด็นต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อที่สำคัญที่ยกมาพิจารณา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ
ผู้บริหาร หรือวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่สามารถทำให้บรรลุตามเป้าหมายได้ และการตั้งคำถาม
"ทำไม" หลายๆครั้ง เพื่อหาสาเหตุ และแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

ในระบบการบริหารปัจจุบันนั้น มีกรรมการบริหาร 8 ท่าน ผู้บริหาร 21 ท่าน (โดย 7 ท่าน เป็นกรรมการบริหาร)
ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ 4 ท่าน (โดย 2 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบจากภายนอก) (ข้อมูลเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2011)

 

กลับไปด้านบน

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm