1. Top
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. บรรษัทภิบาล

บรรษัทภิบาล

การมุ่งมั่นเสริมสร้างระบบเพื่อส่งเสริมบรรษัทภิบาลของเรา

บริษัทในเครือของเรา แสวงหาความร่วมมือที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าขององค์กรในระยะกลางถึงยาว ผ่านการเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากสังคม เราพิจารณาว่าสิ่งนี้จะเชื่อมโยงไปสู่ 「การบริหารองค์กรที่มีความถูกต้อง」 ซึ่งตั้งอยู่บนอุดมการณ์บริษัทของเรา

 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราจึงได้ดำเนินการพูดคุยสื่อสารเชิงรุกอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดการประเด็นปัญหาด้าน ESG รวมถึงจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ตลอดจนทำให้นโยบายพื้นฐานเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็นการบริหารที่โปร่งใสและเที่ยงตรง เด็ดขาดและฉับไว

Share On