1. Top
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. ปรัชญาขององค์กร

ปรัชญาขององค์กร

เพื่อที่จะทำให้อุดมการณ์ของบริษัทเป็นจริง

เราได้ระบุหลักการปฏิบัติและค่านิยมที่ควรจะใช้ร่วมกันอย่างชัดเจนและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง

"เราจะบริหารงานตามความถูกต้อง และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ไปพร้อมๆ กับความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนากิจการงานให้รุ่งเรือง โดยทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขด้วย" ในปี 1974 ยูนิชาร์มได้เริ่มกำหนดอุดมการณ์ของบริษัทและนโยบายการจัดการ เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคมไปพร้อมๆกัน ต่อมาในปี 1999 นอกเหนือจากอุดมการณ์แล้ว เราได้ระบุค่านิยมของบริษัทที่พนักงานควรจะมีและการปฏิบัติงาน โดยมีสิ่งเหล่านั้นเป็นพื้นฐานอย่างชัดเจน โดยเราได้ประกาศ ความตั้งใจและคำปฏิญาณ กับหลักการปฏิบัติของบริษัท" และ "“เจตนารมณ์ทั้ง 5 ของเรา” กับ หลักการปฏิบัติตนของพนักงาน"
และในปี 2017 เราได้แทนที่ “3DNAs" ดั้งเดิม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ด้วย "New 3DNAs BOP-ship" ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นมุมมองร่วมกันของคุณค่าของสมาชิกทุกคนในกลุ่มบริษัทและพนักงานทุกคน โดยบริษัทเรากำหนดให้การทำ SDGs เกิดขึ้นเป็นจริง เป็น "Purpose" ของบริษัท และเพื่อที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นจริง เราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยแนวคิดแบบ back-casting โดยอ้างอิงตามสามลำดับขั้น ได้แก่ “Mission Vision Value" เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน
Mission ที่จะสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันได้นั้น ไม่ได้หมายถึงแค่เพียงผู้คนหรือสัตว์เลี้ยงคู่ใจ (Pet ) อย่างเดียวเท่านั้น แต่เราจะดำรงอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวกับสิ่งแวดล้อมของโลกเราด้วย จากนั้น Vision ที่แสดงให้เห็นว่าเราจะทำให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้อย่างไร ก็คือปรัชญาองค์กร "NOLA & DOLA" ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของคำว่า “ Necessity of Life with Activities & Dreams Of Life with Activities " โดย NOLA จะเป็นส่วนของการแก้ไขประเด็นปัญหา และ DOLA คือส่วนที่เราหยิบยกนำเสนอประเด็นปัญหา อย่างเช่น ความฝันหรือภาพในอุดมคติ สิ่งสำคัญคือ การเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ทำให้ความยากลำบากกลายเป็นความสะดวกสบาย ถือว่าเป็น Core Competency และ Value ที่เป็นฐานค้ำจุนด้านล่าง คือ Management Model ที่เรียกว่า "การบริหารแบบสั่นพ้อง" ที่ซึมซับอยู่ในองค์กรระดับ Global ทั้งหมด

อุดมการณ์บริษัท

* เราจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น โดยเราจะเสนอการบริการและสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั่วทุกมุมโลก

* เราจะบริหารงานตามความถูกต้อง และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ไปพร้อม ๆ กับความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนากิจการงานให้รุ่งเรือง โดยทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขด้วย

* เราจะเอาใจใส่ในการทำงานของแต่ละคน ส่งเสริมการทำงานตามเจตนารมณ์ทั้ง 5 ร่วมมือกับทุกคนในการทำงาน โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต และการทำงานเป็นทีม

(เริ่มใช้ในปี 1974)

“เจตนารมณ์ทั้ง 5 ของบริษัท” และหลักปฏิบัติตน

การสร้างสรรค์และการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง

เราจะให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ๆ ให้กับสังคม และมีจิตวิญญาณแห่งการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ความเป็นเจ้าของ

เราจะสืบทอดเจตนารมณ์จิตวิญญาณของผู้ก่อตั้งบริษัท จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมองจากภาพรวมของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน

ความท้าทาย

เราจะทำตนเองให้มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงความสามารถของตนเองอยู่เสมอ โดยยึดคติที่จะท้าทายในความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัด โดยไม่กลัวความล้มเหลว

ความเป็นผู้นำ

เราจะกำหนดแนวทางที่องค์กรพึงมุ่งเดินหน้าไปให้ชัดเจน และเป็นผู้นำที่สามารถนำพาผู้อื่นขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของตนเอง

การปฏิบัติตามกติกา

เราจะดำเนินกิจการอย่างยุติธรรม ที่มีจิตวิญญาณในการเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น และมีจริยธรรม

(เริ่มใช้ในปี 1971 ปรับปรุงในปี 1999)

“ความตั้งใจและคำปฏิญาณ” และหลักปฏิบัติของบริษัท

คำมั่นสัญญาต่อลูกค้า

เราสัญญาว่าจะพยายามอย่างเต็มความสามารถและอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนจากลูกค้าจนเป็นอันดับหนึ่ง

คำมั่นสัญญาต่อผู้ถือหุ้น

เราสัญญาว่าจะทำผลกำไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมาให้อยู่ในระดับแนวหน้าของวงการธุรกิจให้ได้

คำมั่นสัญญาต่อคู่ค้าธุรกิจ

เราสัญญาว่าจะรักษาความสัมพันธ์ที่เที่ยงตรงและยุติธรรม เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืน

คำมั่นสัญญาต่อพนักงาน

เราสัญญาว่าจะมอบความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้ทุกๆ คน และทำให้ทั้งพนักงานและครอบครัวมีความสุขให้ได้

คำมั่นสัญญาต่อสังคม

เราสัญญาว่าจะทุ่มเทเพื่อตอบสนองทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านจิตใจ ของผู้คนแต่ละคนที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องในสังคม รวมถึงภาพรวมสังคม ด้วยกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัททั้งหมด

(เริ่มใช้ในปี 1999)

BOP Ship

The Three DNAs / The New Three DNAs

ที่ Unicharm ซึ่งพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและจิตวิญญาณที่เรียกว่า “ 3 DNAs” โดยสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของเราได้เดินทางจากญี่ปุ่นสู่เอเชีย และขยายไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา ส่งผลให้จำนวนพนักงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจ “3 DNAs“ ได้ง่ายขึ้น จึงมีการปรับ 3 DNAs เป็น "BOP-Ship" เพื่ออธิบายค่านิยมที่ค้ำจุนรากฐานกิจกรรมของ Unicharm และเป็นคุณค่าที่เราทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานยึดถือร่วมกัน

Mission : การทำให้สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันเกิดขึ้นเป็นจริง

Cohesive Society / Life Yellow Products and services which fit diverse values and life styles / Science Blue Creating new health and comfort by life science / SDGs Solving social issues through business and succeed the wealthy life to the next generation / Human Orange Eliminating discomfort in health of all the people

เพื่อสร้าง “สังคมแห่งการดำรงอยู่ร่วมกัน = Social Inclusion”

สังคมที่ผู้คนทั่วโลกอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น มีความเท่าเทียมและความสะดวกสบาย ทุกคนเคารพ สนับสนุนและเข้าใจซึ่งกันและกัน

Vision : NOLA&DOLA

NOLA & DOLA Necessity of Life with Activities & Dreams of Life with Activities / Eliminating discomfort (transformative change from negative to zero) / Changing from no discomfort to feeling good (transformative change from zero to plus alpha)

ตามปรัชญาองค์กร NOLA & DOLA เราทำงานเพื่อผู้คนทั่วโลกสามารถใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ Unicharm ก่อตั้งขึ้นในปี 1961 เราประสบความสำเร็จในการกำจัดปัญหาบางอย่างที่ผู้คนต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่สบาย ความไม่สะดวก และสภาพที่ไม่ถูกสุขอนามัย ดังที่แสดงไว้ในปรัชญาของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NOLA อย่างไรก็ตาม เราเพิ่งเริ่มที่จะกล่าวถึง DOLA – การมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
เมื่อ IT มีความก้าวหน้ามากขึ้น และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคก็มีความหลากหลายมากขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัลจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ แทนที่จะใช้ความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา เราจะวิเคราะห์ประวัติการซื้อเพื่อแสดงภาพพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า และปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล
ด้วยกระบวนการดังกล่าว เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ Unicharm เป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้ทั่วโลก
และเราจะดำเนินการต่อไป ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการระดับแนวหน้าของโลก และเป็นผู้นำระดับโลก ในการมอบความสะดวกสบาย ความประทับใจ และความปิติยินดี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมแห่งการดำรงอยู่ร่วมกัน ซึ่งผู้คนจากทุกมุมโลกสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

Value : การบริหารงานแบบสั่นพ้อง

ดำเนินการตามกลยุทธ์ “การบริหารแบบสั่นพ้อง”
– ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ

Frontline employees and management share information to ensure they are working toward the same goals

ที่ Unicharm ฝ่ายบริหารใช้ภูมิปัญญา โดยการนำข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานเพื่อพัฒนากลยุทธ์ และอธิบายให้พนักงานเข้าใจนโยบายของผู้บริหารเป็นอย่างดี คิดจากมุมมองของผู้บริหารแล้วจึงลงมือทำ การเติบโตของ Unicharm นั้น ขับเคลื่อนด้วย "การบริหารงานแบบสั่นพ้อง" ซึ่งเป็นระบบที่ผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านการสื่อสารระหว่างกันอย่างสมดุลซึ่งช่วยปรับปรุงความสามารถของทั้งองค์กรได้อย่างมาก และเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของ Unicharm นอกจากนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจของเรามีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น เราจึงพัฒนา “บุคลากรแบบสั่นพ้อง” ที่มีความคิดระดับสากล มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน DNA , วัฒนธรรมองค์กร และกลยุทธ์ของ Unicharm และส่งพวกเขาไปประจำในสาขาต่างๆ ทั่วโลกอย่างกระตือรือร้น

Share On