1. Top
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. สาส์นจากผู้บริหาร

สาส์นจากผู้บริหาร

จากญี่ปุ่นสู่เอเซีย และทั่วทุกมุมโลก เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ยูนิชาร์มมีความตั้งใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผู้บริโภค ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจวบจนผู้สูงอายุ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยการปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นภาระต่างๆในการดำรงชีวิตประจำวัน ดังปรัชญาของเราที่ว่า “NOLA&DOLA” (Necessity of Life with Activities & Dreams of Life with Activities ) ซึ่งปัจจุบันเราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ซึ่งมีผ้าอ้อมสำหรับเด็กเป็นหลัก, ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง เช่น ผ้าอนามัย และผ้าอนามัยแบบสอด เป็นต้น, ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุ, ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำความสะอาด, กระดาษชำระแบบเปียก, หน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสัตว์เลี้ยงครับ

สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ความต้องการของผู้บริโภคก็เช่นกัน ได้มีความหลากหลายและมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น จากการสนองความต้องการเหล่านี้อย่างรวดเร็ว เราได้ใช้เทคโนโลยีทำให้แผ่นซึมซับและใยสังเคราะห์ (nonwoven) ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง และเป็นเจ้าแรกที่ผลิตสินค้าชิ้นใหม่ขึ้นมา ตรงจุดนี้ทำให้เรามีความภาคภูมิใจมาก ที่เราสามารถสร้างค่านิยม (value) ใหม่ผ่านผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่ผู้บริโภคขึ้นมาได้ รวมไปถึงสร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำเนินชีวิตอีกด้วย ต่อจากนี้ไปเราจะสรรสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคต่อไปครับ

นอกเหนือจากนี้ บริษัทของเราไม่เพียงแต่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพียงเท่านั้น แต่รวมไปถึงสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม (Stakeholder) ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน และสังคมผ่านการบริหารงานตามความถูกต้อง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร

Share On