1. Top
  2. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเข้าใช้เว็บไซต์

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเข้าใช้เว็บไซต์

ในการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทนี้ ทางเราขอความกรุณาให้ผู้เข้าชมได้อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนด รวมไปถึงนโยบายส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ด้วยค่ะ เมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์นี้แล้ว เราจะ ถือว่าท่านเข้าใจและเห็นด้วยกับเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไข เราต้องขออภัย ที่จะให้ท่านหยุดการเข้าชมเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงื่อนไข โดยที่ไม่แจ้งให้ท่านทราบ

เงื่อนไข

1. ลิขสิทธิ์และสิทธิอื่นๆ

ข้อความทั้งหมดที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทยูนิชาร์ม ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
บุคคลที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เราไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ
ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ซ้ำเว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทยูนิชาร์มเสียก่อน อย่างไรก็ตาม
บริษัทยูนิชาร์มอนุญาตให้สามารถนำไปใช้ในกรณีส่วนบุคคล ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม ทางเราไม่ขอรับประกันว่าการนำส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ไปใช้ไม่กระทบต่อสิทธิของ
บุคคลที่ 3

2. เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้เป็นโลโก้ เครื่องหมายการค้า และตราบริษัท เป็นกรรมสิทธิ์
ของบริษัทยูนิชาร์มและบริษัทในเครือ ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้เป็น
การนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตแต่อย่างใด

3. การรับประกันเนื้อหา

บริษัทมีความพยายามที่จะให้เนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้นั้นเป็นเนื้อหาที่เป็นความจริง ถูกต้อง และปลอดภัย
(โดยไม่รวมวัตถุอันตรายอื่นๆ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์) อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันในความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล ฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผิดพลาด หรือข้อมูลที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์

4. Link

สำหรับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 นั้น เรามิได้ทำการยืนยันหรือตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้อง ฉะนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันใดก็ตามที่เกิดจากเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านั้น

5. Disclaimer

เราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหา หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาภายในเว็บไซต์ หรือการเข้า
ใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม)

 

เราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าซ่อมแซม อุบัติเหตุ และความเสียหายต่อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกิด
จากบทความในเว็บไซต์ หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ (รวมทั้งความเสียหายต่อระบบเน็ตเวิร์ค
ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม)

 

นอกจากนี้ ข้อมูลที่อยู่เว็บไซต์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (เช่น ราคา และวันที่เริ่มวางขาย
ผลิตภัณฑ์) อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเว็บไซต์อาจมีการหยุด
ดำเนินการชั่วคราวอีกด้วย

6. ข้อมูลและคำแนะนำจากผู้ใช้

เราถือว่าข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ (ไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ให้แก่เรานั้น
ได้รับการยินยอมจากผู้เข้าใช้เว็บไซต์แล้ว โดยบริษัทยูนิชาร์มและบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้นมีสิทธิ์
ที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปดำเนินการต่อได้อย่างอิสระ

7. กฎหมายและอำนาจศาล

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โดยกรณีข้อพิพาท
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ จะทำการพิจารณาขั้นต้นที่ศาลในเขตโตเกียว

Share On